Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JM-LIGHT
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17150915

Artikel1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van JM-Light handelend onder de namen Glowbys, Vlspro en Glowmania verder te noemen JM-light. De algemene voorwaarden worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door JM-Light niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door JM-Light is bevestigd;
1.4. Onder diensten als in lid 1 wordt onder meer begrepen het verlenen van audio- , video- en belichtingsfaciliteiten ten behoeve van radio, televisie- en theaterproducties, alsmede concerten, congressen, productpresentaties en evenementen, één en ander in de ruimste zin des woords;

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door JM-Light desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. In prijskranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden JM-Light niet;
2.3. Tenzij nadrukkelijk overeengekomen, is in de aanbieding geen montage, installatie of aflevering begrepen;
2.4. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar JM-Light. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat JM-Light er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat JM-Light de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van JM-Light en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door JM-Light bevestigd worden;
3.3. JM-Light heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar zijn oordeel, de gehuurde goederen door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt;

Artikel 4. PRIJZEN/BORG

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die JM-Light in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden;
4.2. JM-Light heeft het recht bij de wederpartij een borg te vragen wanneer de wederpartij een huurder van goederen is;
4.3. JM-Light behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, zo ook de kosten van reparatie en reiniging;
4.4. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is JM-Light gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling (inclusief borg) dient te geschieden voor of uiterlijk bij aanvang van de huurperiode. Wanneer betaling middels facturatie is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van binnen veertien dagen na factuurdatum;
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is JM-Light alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door JM-Light gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd indien de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
6.2. De wederpartij dient middels een mail voor herroeping JM-Light op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen via www.glowmania.nl;
6.3. Voor het retourneren heeft wederpartij een retournummer nodig. Dit krijgt de wederpartij na het akkoord van de aanmelding via de mail;
6.4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het niet gedragen ongebruikte product met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan JM-Light aanbiedt, dan draagt JM-Light zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
6.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
6.6. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen;
6.7. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door JM-Light ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door JM-Light ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 7. ANNULERING

7.1. De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden en huurder is de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door huurder of JM-Light een voor beide partijen acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die de verplichtingen voortvloeiend uit de overeen komst integraal wil overnemen;
7.2. In geval van annulering (bij huur) tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode door huurder zijn alle door JM-Light ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25% van de huursom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door JM-Light ten gevolge van de annulering geleden schade. Indien de annulering geschiedt tot 2 dagen voor aanvang van de huurperiode is 50% van de huursom verschuldigd en daarna de volledige huursom;

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING

8.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn, geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is JM-Light dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
8.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit JM-Light kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens JM-Light tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij JM-Light niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 9. KEURING EN RISICO OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 10. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST en HUURVOORWAARDEN

10.1. JM-Light zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;
10.2. JM-Light is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij JM-Light;
10.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JM-Light aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JM-Light worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JM-Light zijn verstrekt, heeft JM-Light het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
10.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JM-Light de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
10.5. Afgifte door JM-Light als verhuurder geschiedt vanaf magazijn van JM-Light, hetzij op een door de wederpartij aangewezen afleveradres welk afleveradres alsdan uitdrukkelijk op de orderbevestiging vermeldt moet worden;
10.6. Na afloop van de huurtermijn is wederpartij verplicht tot teruggave van de huurgoederen. Teruggave geschiedt in het aantal en de staat van in ontvangstneming en op de plaats van afgifte door JM-Light, tenzij voor wat dit laatste betreft uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
10.7. Indien de wederpartij op de dag van afloop van de huurtermijn zijn verplichting tot teruggave van de goederen niet nakomt is de wederpartij voor iedere dag dat de teruggave uitblijft – na de dag van afloop van de huurtermijn – aan JM-Light huur verschuldigd zulks onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij voor iedere verdere schade opkomend aan de zijde van JM-Light en voortvloeiend uit het niet tijdig of niet behoorlijk teruggeven van de huurgoederen ongeacht de oorzaak van het niet tijdig of niet behoorlijk teruggeven;
10.8. Alle bijkomende werken, waaronder begrepen het maken van veranderingen aan de huurgoederen zijn voor rekening van de wederpartij ook in geval deze bijkomende werken moeten worden verricht op grond van de overheidsvoorschriften of op last van de plaatselijke autoriteiten;
10.9. Wederpartij verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging, alles in de ruimste zin des woords, met betrekking tot de huurgoederen onmiddellijk bij aangetekend schrijven aan JM-Light te berichten en gehouden de schade hoe ook genaamd, die daarvoor aan de zijde van JM-Light opkomt volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan met dien verstande dat de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen zelf ten hoogte van de nieuwwaarde bedraagt;
10.11. Het is wederpartij niet toegestaan om apparatuur aan derden te verhuren (onder- en weder verhuren), in bruikleen af te staan of anderszins ter beschikking te stellen, behoudens schriftelijke toestemming van JM-Light;
10.12. De wederpartij dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken;
a) De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, Buma rechten en beschikkingen) en verzekeringen tegen schade en diefstal;
b) Mits van toepassing aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220V/380V, 16Amp), verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een redelijke afstand;
10.13. De wederpartij is verplicht zich als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen. De wederpartij dient de zaken gesorteerd en schoon gemaakt te retourneren in de staat waarin zij zijn ontvangen en in goede staat van onderhoud, behoudens normale slijtage. Worden de gehuurde zaken niet schoon geretourneerd, dan behoudt JM-Light zich het recht voor om de wederpartij reinigingskosten in rekening te brengen. De wederpartij mag tijdens de huurperiode niets veranderen aan de gehuurde zaak dan wel dat goed gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dat goed geëigend is;

Artikel 11. RECLAMES en GARANTIE
11.1. JM-Light garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van gebreken zijn;
11.2. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat JM-Light in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten.
11.3. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient wederpartij JM-Light hiervan direct in kennis te stellen.
11.4. Wederpartij dient de gehuurde goederen te verzekeren in verband met diefstal, brand en schade door derden;
11.5. Elke schade die ontstaat door diefstal, brand, natuurlijke invloeden, gebreke in voorzieningen, vernieling door derden, enzovoort is volledig voor rekening van de wederpartij.
11.6. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van JM-Light op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van JM-Light;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens JM-Light (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van JM-Light door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
11.7. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de overeenkomst te worden gemeld aan JM-Light. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JM-Light in staat is adequaat te reageren. JM-Light zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
11.8. Indien een klacht gegrond is, zal JM-Light de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
11.9. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal JM-Light te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
11.10. Reclame is niet mogelijk indien:
–  wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens JM-Light(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
11.11. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
11.12. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 12. KEURING

12.1. De zaken die onderdeel zijn van de (huur)overeenkomst worden voor de aflevering door JM-Light gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt
tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij het gehuurde van JM-Light in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor beschadigingen en/of defecten die bij retour name van het gehuurde worden geconstateerd. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen en/of defect gaan, dan wordt JM-Light hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de hoogte gebracht. Bij beschadigingen of defect zal de vervangingswaarde in rekening worden gebracht;
12.2. De wederpartij is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken waarvoor het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.

Artikel 13. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

13.1. JM-Light is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
13.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van JM-Light passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het van JM-Light ontvangen heeft. Na retournering wordt het gehuurde gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en of gebreke is JM-Light gerechtigd om binnen een termijn van 48 uren na retournering van het gehuurde (weekenden en feestdagen niet inbegrepen) bij aangetekend schrijven aan de wederpartij zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. De wederpartij heeft na ontvangst van dit schrijven 72 uren de tijd (zon- en feestdagen niet inbegrepen) om schade bij JM-Light op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, is JM-Light gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan op de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het recht van JM-Light om aanvullende schadevergoeding te vorderen;
14.2. JM-Light is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van JM-Light of leidinggevende ondergeschikten;
14.3. JM-Light evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;
14.4. JM-Light aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
14.5. Mocht een show geen doorgang kunnen vinden door storing aan het apparatuur, dan is JM-Light enkel aansprakelijk voor maximaal de totaalkosten van de show conform het bedrag van de overeenkomst. Storingen en fluctuaties vallen niet onder deze aansprakelijkheid;

Artikel 15. OVERMACHT
15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van JM-Light, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van JM-Light kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door JM-Light ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

15.2. Overmacht geeft JM-Light het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
17.1. De vestigingsplaats van JM-Light is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens JM-Light moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van JM-Light is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en JM-Light gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.